menu
NL

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Algemeen 

1.1. Met betrekking tot onze verkopen gelden uitsluitend de hierna volgende voorwaarden. Andersluidende voorwaarden van de koper onder verwijzing naar diens verkoop- en/of aankoopvoorwaarden, worden hierdoor weerlegd.

2. Garantie – productaansprakelijkheid – reclamatie

2.1. De verkoper garandeert dat de producten vrij zijn van gebreken op het moment van levering en voldoen aan de specificaties zoals gepubliceerd in haar documentatie (onder voorbehoud van drukfouten).

2.2. Indien een product een gebrek heeft of niet voldoet aan de specificaties, zal de verkoper het product op haar kosten vervangen. De aansprakelijkheid beperkt zich tot het vervangen van het product, garantie is beperkt tot het leveren van goederen vrij van gebreken. De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele vervolgschade.

2.3. De koper dient binnen 8 dagen na bekend te zijn met het gebrek de verkoper schriftelijk per aangetekend schrijven te informeren. Indien dit niet gebeurt vervalt het recht op vervanging van de goederen.

2.4. De verkoper staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

3. Prijzen

3.1. De prijzen zijn inclusief BTW, exclusief transportkosten, verzekering, invoerrechten, heffingen en licentiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt staat in de offerte of overeenkomst.

3.2. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is de verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.

3.3. Indien de verkoper bij wanprestatie van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten bedragen 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van EUR 1.500,00.

4. Leveringen

4.1. Sedumkwekerij Sedumdirect BV levert haar producten af kwekerij. De koper dient zelf zorg te dragen voor het vervoer van de producten.

4.2. Indien schriftelijk wordt overeengekomen dat Sedumkwekerij Sedumdirect BV zorg draagt voor het vervoer geldt, in afwijking van artikel 4.1, als plaats van levering de plaats van bestemming.

4.3. Wanneer Sedumkwekerij Sedumdirect BV zorg draagt voor het vervoer van de producten, wordt dit op de, naar het oordeel van Sedumdirect BV , zo gunstig mogelijk door Sedumkwekerij Sedumdirect BV gekozen expediteur verzonden. Het risico is voor rekening van de koper.

4.4. Als de koper de producten op een andere wijze dan gebruikelijk wil verzenden, dan komen de kosten en het risico hiervan voor rekening van de koper.

4.5. Wanneer er sprake is van een deellevering is Sedumkwekerij Sedumdirect BV gerechtigd iedere levering afzonderlijk te factureren. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van dit recht door Sedumkwekerij Sedumdirect BV wordt iedere deellevering beschouwt als een afzonderlijke transactie.

4.6. Leverdata zijn alleen bindend wanneer deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen en door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd. Principieel wordt bij de opgave van een leverdatum altijd de vermelding "verwachte" genoteerd om de niet-bindende tijdsfactor aan te duiden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

4.7. Sedumkwekerij Sedumdirect BV verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, dan ontvangt u daarvan binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling bericht.

4.8. Leveringen op bouwplaatsen gebeuren op voorwaarde dat er berijdbare wegen aanwezig zijn. Het lossen en de daaraan verbonden risico's zijn voor rekening van de opdrachtgever. Wachttijden van langer dan 30 minuten kunnen apart aangerekend worden. Het lossen van het materiaal dient door de koper te geschieden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Levertijden

5.1. De koper is gehouden de sedummatten te distribueren in de samenstelling waarin Sedumkwekerij Sedumdirect BV deze aan de koper levert. De koper is niet gerechtigd de samenstelling van de producten te wijzigen.

5.2. In verband met de kweektijd van de sedummatten zal Sedumkwekerij Sedumdirect BV deze producten lever binnen een periode van maximaal zes maanden.

6. Overmacht

6.1. De in artikel 4 bedoelde levertermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

6.2. Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake, indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden, van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan.

6.3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de verkoper slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

7. Naleving en transport

7.1. Zodra de goederen aan de transporteur zijn overhandigd is aan onze leverplicht voldaan. Vanaf dit moment zijn alle risico’s voor rekening van de opdrachtgever.

7.2. Het transport gebeurt in elk geval voor risico van de opdrachtgever. Verzekering gebeurt alleen na uitdrukkelijke opdracht hiertoe door de opdrachtgever en gebeurt voor diens rekening.

7.3. Bij niet-afname van bestelde goederen heeft de leverancier het recht een forfaitaire schadevergoeding van 40 % van de waarde van de goederen te eisen voor zover de goederen nog niet zijn geleverd. Geleverde goederen worden niet teruggenomen.

8. Afname

8.1. De opdrachtgever moet klaarblijkelijke gebreken, beschadigingen door het transport, verkeerde hoeveelheden en verkeerde leveringen bewijzen. Doet hij dit niet, dan geldt dat de goederen overeenkomstig de bestelling zijn afgenomen. Afgekeurde goederen mogen niet ingebouwd of verwerkt worden.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de verkoper zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.

9.2. Indien er gerede twijfel bij de verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is de verkoper bevoegd de levering van goederen uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

10. Ontbinding

10.1. Onverminderd het bepaalde in art. 9 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of een verzoek van de verkoper, natuurlijk persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

10.2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

11. Toepasselijk recht

11.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.  

12. Annulering van een geplaatste order

12.1. In geval van annulering van een reeds geplaatste, doch nog niet aan de klant uitgeleverde order wordt door Sedumdirect 50 % van het orderbedrag in rekening gebracht.

13. Slotbepalingen

13.1. In die gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlandse recht van toepassing.

13.2. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingend rechtelijke bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze algemene voorwaarden voor het overige de partijen blijven binden.

Download hier de PDF-versie van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Sedumkwekerij Sedumdirect BV.